Komunikativní kurzy angličtiny pro mládež a dospělé studenty. Dávaji důraz na komunikativní schopnosti studentů a jejich jazykovou vybavenost nutnou pro běžnou praxi, obzvláště pak při různých společenských a pracovních příležitostech.

Jedná úroveň trvá cca 10 - 20 týdnů. 

V každém modulu najdete

• Anglicko-český glosář
• 4 základní lekce
• Lekce pro obchodní komunikaci
• Video lekce
                        • Psaní
• Opakování
• Testy

 

Vlastnosti lekci:

• čtení, poslech, mluvení a psaní ke každé lekci
• gramatika, slovní zásoba, výslovnost
• funkční jazyk a užitečné fráze 
• práce s textem 
• opakovací cvičení zaměřená na gramatiku a slovní zásobu
• zabudované audio- a videonahrávky
• funkce Speak and record pro nácvik a záznam mluveného projevu

Funkce virtuální učebny:
• procvičování jazykových dovedností online v době mimo pravidelné výuky,
• odevzdávání ústních a písemných úkolu učitelovi přímo přes LMS
• možnost sledovat výsledky všeho studia,
• automatické vyhodnocení výsledků cvičení plus zpětná vazba

Mluvená angličtina přes Skype
Tyto kurzy mluvené angličtiny rozvíjí dovednosti v mluvené a psané řeči: mluvení, poslech, čtení a psaní. Praktická gramatika je snadno zapamatovatelná a procvičuje se v mnoha ústních a písemných cvičených. V každé lekci kurzu jsou cvičení pro stanovení správné výslovnosti a intenzivní poslech. Získané znalosti se snadno přeměni do jistých komunikačních dovedností.

Friendship.swf Friendship.swf Friendship.swf     

"Živý" slajdy interaktivních učebnic Iscool obsahovují text, audio přehrávače a videorekordéry. Můžete nahrávat a poslouchat sami přímo na slajdu. LMS kontroluje a známkuje vetší část cvičení a testy. A to usnadňuje samostatnou práci a šetři spoustu času na hodině. Zatím co učitel vysvětluje chyby, pomáhá s opravou a výcvikem. Můžete opakovat materiál, poslouchat a cvičit gramatiku v písemných a ústních cvičených i na vašem smartphonu a tabletu.

Můžete studovat angličtinu online one-on-one s vaším tutorem nebo ve skupině až do čtyř osob. To zajistí aktivní účast každého během celé hodiny. Komunikativní přístup vás vyzývá poslouchat a ještě více mluvit v realistických kontextech. A to rychle vyvíjí klíčové hovorové dovednosti.

Zkuste to a uvidíte sami!

Gramatika. Formy slovesa být. Osobní a přivlastňovací zájmena. Přivlastňovací přídavná jména. Neurčitý člen. Určitý člen. Přítomný Prostý Čas. Minulý čas prostý. Předložky času. Modální sloveso. Konstrukce like + ing.

Slovní zásoby: čísla 1 až 1000, dny v týdnu, časové slova a výrazy, země a národnosti, osobní údaje, práce, rodina, denní režim, Volný čas, společné objekty, společné slovesné fráze, nepravidelné plurály, přídavná jména.

Gramatika. Slovosled otázky. Minulý průběhový čas. Přítomný čas průběhový čas. Konstrukce going to do smth. Předpřítomný čas. Modální slovesa have to, don't have to, must, mustn't.

Slovní zásoby. Rodina, hudba, tělo, sport, dovolená, oblečení. Přídavná jména osobnosti. Výrazy pro parafrázování: like, for example. Předložky místa a času, pohybu. Tázací. Běžné slovesné fráze (look after/for). Slovesa + předložky. Slovesa + infinitiv. Slovesa popisující emoce. Časové výrazy: trávit čas, ztrácet čas, atd. čas, Modifikátory: bit, opravdu, atd.

Poslech. Rozumím hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se pravidelně setkávám v práci, ve škole, ve volném čase atd. Rozumím hlavnímu smyslu většiny rozhlasových a televizních programů, které se zabývají aktuálními záležitostmi nebo tím, co mě zajímá.

Čtení. Rozumím textům psaným běžně užívaným jazykem vztahujícím se k mému oboru pracovní činnosti. Rozumím popisům událostí, pocitů, přání apod. v osobních dopisech. 

Konverzace. Umím si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Mohu nepřipraven začít konverzovat o tématech, která jsou mi známá, osobně mě zajímají nebo souvisejí s každodenním životem (např. rodina, koníčky, práce, cestování a současné události). 

Souvislý projev. Umím jednoduchým způsobem spojit fráze tak, abych mohl popsat zážitky a události, své sny, naděje a ambice. Mohu stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo vylíčit děj knihy či filmu a popsat své reakce.

Psaní. Napsat jednoduchý souvislý text na téma, které dobře znám nebo které mě osobně zajímá. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Gramatika. Přítomný čas prostý. Přítomný čas průběhový čas. Předpřítomný čas. Minulý čas. Minulý průběhový čas. Stupňování přídavných jmen. Modálních sloves. První podmíněné. Časové věty. Druhá podmíněné.

Slovní zásoby. Dům a rodina, přátelství, vzdělání, mobilní telefony, potraviny a restaurace, sport, osobnost, peníze, doprava a cestování. Zájmena each other. Frázová slovesa. Silné přídavná jména. Přídavná jména na -ed / -ing. Konstrukce how long + take.
Jak popsat osobnost a vzhled look/look like.