SITE NEWS

Obchodní podmínky

 
 
Picture of Semantus Languages
Obchodní podmínky
by Semantus Languages - Sunday, 26 August 2018, 2:03 PM
 

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A WEBOVÉ SLUŽBY

Platné od 28. srpna 2018

 

1. Úvodní ustanovení

Tento dokument určuje, kdo je provozovatelem a vlastníkem stránek www.iscool.cz (dále také jen „stránky“), co je jejich cílem a jaká jsou práva a povinnosti provozovatele a návštěvníků těchto stánek. Podmínky dále určují pravidla používání webové služby Iscool, která je poskytována přes webové rozhraní na těchto stránkách.

Součástí těchto podmínek je Prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení k souborům cookies.

 

2. Provozovatel a vlastník

Provozovatelem a vlastníkem stránek je SLT Consulting s.r.o., IČO: 27906299, Holubinkova 168/6, Praha 10, 10400.

Provozovatele je možné kontaktovat na e-mailové adrese info@iscool.cz.

 

3. Stránky a webová služba

Cílem stránek www.iscool.cz je poskytovat webovou službu online vzdělávací přípravy (dále „služba“).  Tato služba spočívá ve zpřístupnění určitých multimediálních vzdělávacích materiálů, zejména e-learningů a otázek a v jejich specifickém způsobu prezentace, umožnění interakce uživatele s těmito materiály, vyhodnocení těchto interakcí a užití herních motivačních prvků.

Poskytovatelem služby je provozovatel stránek www.iscool.cz, tedy SLT Consulting s.r.o., IČO: 27906299, Holubinkova 168/6, Praha 10, 10400 (dále také „poskytovatel“).

Veškerý obsah stránek je chráněn autorským zákonem. Tímto obsahem se myslí zejména multimediální vzdělávací materiály, programové vybavení a webové rozhraní. 

Návštěvník stránek se stává uživatelem služby registrací svého Uživatelského účtu na stránkách www.iscool.cz nebo jakýmkoli užitím této služby.

Poskytovateli služby ani jejím uživatelům neplynou z titulu poskytování respektive používání služby žádné práva ani povinnosti nad rámec těchto Podmínek používání služby a Prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení k souborům cookies.

Přístup k obsahům či funkcím služby je poskytován za úplatu (dále tzv. „placený obsah“). Smluvní vztah mezi poskytovatelem placeného obsahu a zákazníkem vzniká v okamžiku obdržení odpovídající platby za placený obsah. Tento smluvní vztah je upraven Smluvními podmínkami poskytování služby Iscool.cz.

Přístup k některým obsahům či funkcím hry je poskytován zdarma (dále tzv. „volný obsah“).

 

4. Způsob poskytování služby 

Služba je poskytována tak, jak je a to prostřednictvím veřejné sítě Internet výhradně na riziko uživatele s dostupností, která je aktuálně k dispozici. Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže poskytovatel vždy zaručit, že služba bude dispozici nepřetržitě a bez problémů.

Stránky v současné době podporují prohlížeče Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Opera v jejich nejnovější dostupné verzi. Pro bezproblémové fungování služby doporučujeme používat tyto prohlížeče.

 

5. Nepovolené způsoby používání služby

Nemáte-li k tomu písemné povolení od Poskytovatele, je zakázána jakákoli manipulace a stahování dat pomocí automatizovaných nástrojů. 

Bez písemného povolení poskytovatele, nesmíte přistupovat k multimediálním obsahům jinak než pomocí samotné služby Iscool.

Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu stránek.

Během používání služby se uživatel nesmí chovat v rozporu s platnými právními předpisy a „dobrými mravy“. 

Není-li uvedeno jinak, slouží veškeré komunikační prostředky v rámci služby potřebám služby. Není tedy povoleno je využívat k jiným účelům. 

V školní části služby jsou zakázány jakékoli formy podvádění. Podváděním se rozumí

  • zejména používání více než jednoho uživatelského účtu a čerpání výhod z tohoto stavu,
  • nestandardní upravování dat odesílaných na server poskytovatele. 

 

6. Postih za nepovolené chování

Jednotlivá porušení těchto podmínek budou posuzována dle své závažnosti. Drobné

  • prohřešky budou napoprvé řešeny výstrahou. Při opakovaném nepovoleném chování či při
  • významném porušení těchto podmínek si poskytovatel vyhrazuje právo uživatelský účet
  • zrušit případně zakázat přístup do služby z příslušné IP adresy.

Pokud poskytovatel usoudí, že

  • je uživatelovo chování v rozporu s platnými právními předpisy, předá celou záležitost
  • příslušným orgánům činným v trestním řízení.

 

7. Registrace a uživatelský účet

Uživatel přistupuje ke službě pomocí svého uživatelského účtu.

Uživatelský účet si vytváří během registrace, během níž si vybírá své přihlašovací jméno (shodné se zadanou e mailovou adresou), heslo a přezdívku a dále vkládá prostřednictvím webového rozhraní do databáze další informace o své osobě. 

Uživatel si je vědom, že jeho přezdívka, a údaj o pohlaví, budou ve službě veřejně přístupné, neboť slouží k identifikaci jednotlivých uživatelů.  

Poskytovatel nenese zodpovědnost za neoprávněné vniknutí do služby v důsledku zneužití uživatelského jména a hesla při nedostatečném zabezpečení těchto údajů uživatelem.

Uživatel může svůj účet kdykoli zrušit a to v Nastavení účtu na adrese: http://www.iscool.cz/user/edit.

Uživatel může službu používat, aniž by registroval svůj uživatelský účet a před každým použitím služby se s tímto uživatelským účtem do služby přihlašoval. Jako neregistrovaný či nepřihlášený uživatel ale přichází o některé zásadní funkce služby a nemůže si aktivovat placený přístup.

 

8. Informační a obchodní sdělení

Registrací svého uživatelského účtu souhlasí uživatel se zasíláním informačních a obchodních sdělení služby Iscool.cz. Uživatel může kdykoli odhlásit odběr obchodních sdělení zasláním e-mailu s předmětem „nechci obchodní sdělení“ na adresu iscool@email.cz, případně dalším způsobem, s nímž bude seznámen v samotném obchodním sdělení.

Podmínky používání stránek je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. 

Provozovatel stránek si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení tyto podmínky kdykoli měnit, upravovat, přidávat či odstraňovat části těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Jakékoli takové úpravy jsou pro uživatele závazné. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat se změnami těchto podmínek. Přístupem ke stránkám a jejich prohlížením uživatel s podmínkami i jejich případnými změnami bezvýhradně souhlasí.

 

9. Omezení odpovědnosti poskytovatele

Provozovatel negarantuje, že služba Iscool bude vždy obsahovat správné informace.

Provozovatel není odpovědný za případné škody vzniklé v důsledku těchto chyb.

 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky používání stránek a webové služby jsou platné od 01.08.2014 a ruší platnost Všech předchozích podmínek.